Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor consumenten van webwinkel BooghGoed gevestigd te Harmelen,

Stichting Boogh hierna te noemen Boogh, verleent u hierbij toegang tot de webshop BooghGoed.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Boogh behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Stichting Interaktcontour
Elspeterweg 227
8070 AC Nunspeet

E-mail: booghgoed@interaktcontour.nl

Website: www.BooghGoed.nl

KVK nummer :  08121485
BTW- identificatienummer: NL;814248.913.B01

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BooghGoed
aangeboden op de webwinkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webwinkel BooghGoed van Boogh.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord
gaat. Boogh behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen na publicatie datum van nieuwe algemene voorwaarden.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boogh erkend.

2.4 Boogh garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 • 3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als „BooghGoed‟ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
  fouten in het aanbod binden „BooghGoed niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele afleveringskosten binnen Nederland;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
  gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
  herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
 • 4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • 4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BooghGoed bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • 4.3 Aan de leveringsplicht van BooghGoed zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BooghGoed geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • 4.4 Als plaats van levering geld het adres dat de consument aan het bedrijf heeft kenbaar gemaakt. Voor het ophalen van artikelen geldt het adres wat vermeldt staat in het keuze blok.
 • 4.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • 4.6 Het risico van vermissing of beschadiging van producten berust tot het moment van levering aan de consument bij BooghGoed. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen vandruk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 5.3 Alle prijzen op de site zijn in euro‟s en inclusief het, op dat moment geldende, BTW-tarief.
 • 6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BooghGoed heeft teruggezonden, is de koop een feit. Deafnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BooghGoed. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BooghGoed er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • 6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
 • 6.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de ondernemer en de duidelijke omschreven instructies opvolgen.
 • 6.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  artikelen waarbij duidelijk vermeld staat dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, zoals artikelen onder de afdeling “sale”, voordat het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden is dit voor de consument duidelijk;
 • 7.1 Indien u een bestelling plaatst bij, BooghGoed dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BooghGoed. BooghGoed houdt zich aan de Wet Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • 7.2 BooghGoed respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 7.3 BooghGoed maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 • 8.1 BooghGoed garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
  koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 • 8.2 BooghGoed is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • 8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BooghGoed) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BooghGoed. Eventuele gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BooghGoed schriftelijk worden gemeld.
 • 8.4 Geleverde artikelen die niet voldoen aan de overeenkomst dienen binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijke te worden gemeld aan BooghGoed en retour gezonden.
 • 8.5 Indien klachten van de afnemer door BooghGoed gegrond worden bevonden, zal BooghGoed naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BooghGoed mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BooghGoed) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
  aansprakelijkheidsverzekering van BooghGoed gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BooghGoed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 8.6 Deze garantie geldt niet indien:A) zolang de afnemer jegens BooghGoed in gebreke is;B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BooghGoed en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 • 9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BooghGoed zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BooghGoed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 9.4 Aanbiedingen van BooghGoed gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 9.5 BooghGoed kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten
 • 9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 • 10.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aankoop van het desbetreffende product of producten.
 • 10.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 10.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • 10.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 11.1 Een overeenkomst tussen BooghGoed en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht van de consument door BooghGoed op haalbaarheid is beoordeeld en
  langs elektronische weg bevestigd.
 • 11.2 BooghGoed behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
  verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Alle afbeeldingen; foto‟s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BooghGoed gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 • 13.1 BooghGoed is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
  worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BooghGoed alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 13.3 BooghGoed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BooghGoed gehouden enige boete of schadevergoeding tebetalen.
 • 13.4 Indien BooghGoed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

BooghGoed is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de  aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 • 15.1 Het eigendomsrecht van alle door BooghGoed aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij BooghGoed zolang de afnemer de vorderingen van BooghGoed uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BooghGoed wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • 15.2 De door BooghGoed geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt
 • 15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BooghGoed of een door BooghGoed aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BooghGoed haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • 15.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BooghGoed zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 16.1 BooghGoed beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BooghGoed, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BooghGoed en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij er BooghGoed de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.